Oferta

Nasza oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych,
 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,

których właściciele wolą skupić się na rozwoju własnej firmy, niż na śledzeniu coraz szybciej zmieniających się przepisów podatkowych.

Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu RAKSSQL i Rachmistrz GT.

Proponujemy Państwu:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (usługi księgowe)

w zakresie zgodnym z przepisami, a w szczególności:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów księgowych,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych PIT,
 • sporządzenie i składanie JPK,
Prowadzenie Ryczałtu ewidencjonowanego (usługi księgowe)

w zakresie zgodnym z przepisami, a w szczególności:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów księgowych,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w Ewidencji Przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych PIT,
 • sporządzenie i składanie JPK,
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (usługi rachunkowe)

w zakresie zgodnym z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości, a w szczególności:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów księgowych,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości w firmie,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych,
 • sporządzenie i składanie JPK,
Prowadzenie ewidencji VAT
 • rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,
 • analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT,
 • przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach księgowych,
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT – sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • składanie deklaracji VAT UE,
 • sporządzenie i składanie JPK.
Sporządzanie analiz ekonomicznych, biznes planów
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych dla banków, leasingodawców, instytucji,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową,
 • sporządzenie comiesięcznego sprawozdania dla zarządu i/lub właścicieli, według uzgodnionych wzorów i na uzgodnionych formularzach.
Doradztwo i nadzór księgowy w firmie
 • stworzenie zakładowego planu kont,
 • stworzenie polityki rachunkowości w firmie,
 • spotkania i konsultacje telefoniczne,
 • ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie,
 • sprawdzenie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przez własnych pracowników,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • wsparcie podczas kontroli z urzędów.