Polityka Prywatności, Ochrona Danych Osobowych RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ebriso z siedzibą w Szczecinie, ul. Mikołaja Reja 3/6, kod pocztowy 71-561, adres e-mail: biuro@ebriso.pl, tel. 794434254

 

Podstawa i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych na stronie internetowej www.ebriso jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zawieranych z Panią/Panem umów, w tym m.in. aby Pani/Pan mógł korzystać z Usług i w celu świadczenia Pani/Panu Usługi. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Pani/Pan. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie usług zarówno tych zawieranych, w tym dopasowywanie Usług odnoszących się do potrzeb w prowadzonej działalności gospodarczej, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług. Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów między innymi: CEIDG, REGON, KRS, VAT, VIES.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres trwania umowy;
Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. f) RODO do momentu przedawnienia roszczeń.
Po zakończeniu korzystania przez Panią/Pana z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Pani/Pan danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Pani/Pan zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

 

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności: obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe nie są przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.